کاپا

کاپّا (بزرگ: Κ، کوچک: κیاϰ; (به یونانی: Κάππα)) دهمین حرف الفبای یونانی است، و در یونانی کلاسیک و مدرن با صدای ک تلفظ می‌شود. و در سیستم شمارش یونانی مقدار ۲۰ را دارد. این حرف از حرف کاف مشتق شده‌است. همردیف آن در زبان انگلیسی K و در سیریلیک کا است.

الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کوسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ سای
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
واو, دیگما هتا
سان شو
حروف اعداد
استیگما قوپا
سمپی

الفبای یونانی

نماد

در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ کاپا موجود است.

در نظریه گراف، یالها با κ مشخص می‌شود.

در فیزیک ثابت دی‌الکتریک با κ مشخص می‌شود.

در فیزیک ثابت گرانشی انیشتین با کاپا مشخص می‌شود

الفبای یونانی
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ* Ϸϸ*
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.