لامبدا

نماد

در حالت بزرگ

در حالت کوچک

لامبدا، اولین بار در سال ۱۹۷۰ به عنوان نمادی از حقوق همجنسگرایان استفاده شد.[2][3]

جستارهای وابسته

منابع

  1. Wankat Separation Process Engineering 2nd ed, Prentice Hall
  2. Rapp, Linda (2003). "Symbols" (PDF). glbtq.com. Retrieved 17 November 2018.
  3. "1969, The Year of Gay Liberation". The New York Public Library. June 2009. Retrieved 17 November 2018.
الفبای یونانی
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ* Ϸϸ*
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.