پسی

پسی (Psi) (یونانی: پسی، انگلیسی: سای) (بزرگ Ψ، کوچک ψ) ۲۳اُمین حرف الفبای یونانی است و در دستگاه شمارش یونانی مقدار ۷۰۰ را دارد. در یونانی، با اینکه این حرف صامت است می‌تواند در اول کلمه بیاید مانند «ψάρι» [psári (=ماهی)].

الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کوسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ سای
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
واو, دیگما هتا
سان شو
حروف اعداد
استیگما قوپا
سمپی

الفبای یونانی

حرف سای برای نمایش تابع موج در مکانیک کوانتم، معادله شرودینگر و نشان‌گذاری برا-کت به کار می‌رود: .

سای به عنوان نماد تابع چندگاما به کار می‌رود، به طوری که

که در آن ( تابع گاما است.

حرف سای در موارد زیر نیز به کار می‌رود:

  • در ریاضیات به عنوان نماد عدد ابرطلایی و برابر ۱٫۴ به کار می‌رود که از معادله x³ = x² + 1 به دست می‌آید.
  • پتانسیل آب در حرکت آب بین سلول‌های گیاهی.
  • تابع بخار در مکانیک سیالات که نشان می‌دهد سرعت جریان همواره مماس است.
  • سیاره نپتون
  • مزون خی-سای در ذرات بنیادی.
  • عرض ژئوسنتریک در ژئودزی و مهندسی نقشه‌برداری را نشان می‌دهد.
الفبای یونانی
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ* Ϸϸ*
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.