یوتا (حرف)

یوتا (بزرگ: Ι، کوچک: ι; (به یونانی: Ιώτα) [jɒta] Yota) نهمین حرف الفبای یونانی است. و در دستگاه شمارش یونانی مقدار ده را دارد. این حرف از حرف فنیقی یوده () مشتق شده‌است. حروف همردیف آن در لاتین I و J در خط سیرلیک ای ده‌دهی (سیریلیک) (І, і), یی (Ї, ї), جه (Ј, ј)، و حروف یوتادار هستند (مثلاً یو (Ю, ю)).

الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کوسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ سای
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
واو, دیگما هتا
سان شو
حروف اعداد
استیگما قوپا
سمپی

الفبای یونانی

یوتا در فارسی به حروف ی و ج نزدیکی می کند.

این حرف در الفبای یونانی قدیم برابر ی تلفظ می‌ شده‌ است اما در یونانی جدید دیگر کاربرد خود را از دست داده است.

نماد

در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ یوتا (حرف) موجود است.
الفبای یونانی
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ* Ϸϸ*
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.