تتا

تتا (بزرگ: Θ، کوچک: θ یا ϑ; (به یونانی: Θήτα)) هشتمین حرف الفبای یونانی است، و در سیستم شمارش یونانی مقدار ۹ را دارد. در یونانی کلاسیک آواt̪ʰ دارد، در اکنون با آواθ تلفظ می‌شود. حرف فیتا (Ѳ, ѳ) در خط سیریلیک همردیف تتا است.

الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کوسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ سای
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
واو, دیگما هتا
سان شو
حروف اعداد
استیگما قوپا
سمپی

الفبای یونانی

در انگلیسی به th و در فارسی به ث نزدیک است.

نماد

مقدار کوچک آن برای مقادیر زیر به‌کار می‌رود:

 • مقدار درجه در جغرافی.
 • یک تابع مخصوص جهت اعداد مختلط.
 • در فیزیک، نماد دما و همچنین زاویه تتا، به معنی زاویه بین جسم با تصویر آن در آیینه است.

منابع

  در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ تتا موجود است.
  الفبای یونانی
  Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
  Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ* Ϸϸ*
  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.