پی (حرف)

پی (بزرگ Π، کوچک π) شانزدهمین حرف الفبای یونانی است. و در دستگاه شمارش یونانی مقدار ۸۰ را دارد. حرف همردیف آن در زبان سیریلک حرف پی است(П, п).

الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کوسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ سای
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
واو, دیگما هتا
سان شو
حروف اعداد
استیگما قوپا
سمپی

الفبای یونانی

حالت کوچک آن در موارد زیر کاربرد دارد:

 • در ریاضیات به عنوان ثابتt π  3.14159...، که نسبت محیط به قطر هر دایره است پی می‌گویندعلامت پی از کلمه یونانی "περιφέρεια" 'periphery' و "περίμετρος" 'perimeter'، به معنی محیط دایره گرفته شده‌است.
 • ذره بنیادی پیون یا مزون پی.
 • سود در اقتصاد خرد.
 • تورم در اقتصاد کلان.
 • نوعی پیوند در شیمی که در آن اوربیتالهای پی به اشتراک گذارده می‌شوند.

حالت بزرگ آن در موارد زیر کاربرد دارد:

جستارهای وابسته

منابع

در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ پی (حرف) موجود است.
  الفبای یونانی
  Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
  Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ* Ϸϸ*
  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.