اتا (حرف)

اتا (بزرگ: Η، کوچک: η; (به یونانی: Ήτα))هفتمین حرف الفبای یونانی است. و در سیستم شمارش یونانی مقدار ۸ را دارد. همردیف آن در الفبای لاتین H و در حرف سیریلیک И است، در فارسی نیز، هم سطح حروف هـ و ح است.

الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کوسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ سای
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
واو, دیگما هتا
سان شو
حروف اعداد
استیگما قوپا
سمپی

الفبای یونانی

در یونانی مدرن این حرف [ˈita] تلفظ می‌شود. و در یونانی کلاسیک ɛ: تلفظ می‌شد.

نماد

اتا در موارد زیر به عنوان نماد به کار می‌رود.

در حالت بزرگ:

 • شیمی, انتالپی. H که از کلمه ἐνθάλπος (smooth breathing and epsilon)، گرفته شده اما به نظر می‌آید که از کلمه لاتین Heat گرفته شده‌باشد.

حالت کوچک آن:

منابع

  در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ اتا (حرف) موجود است.
  الفبای یونانی
  Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
  Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ* Ϸϸ*
  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.