سان (حرف)

سان (حرف) (بزرگ Ϻ، کوچکϻ; (به یونانی: σάν) [san]) یکی از حرف‌های الفبای یونانی بود. شکل آن شبیه شکل به پهلو چرخیده M امروزی الفبای لاتین یا سیگمای الفبای یونانی بود و به عنوان جایگزین سیگما در تولید صدای /س/ عمل می‌کرد و در الفبا بین پی و قوپا قرار داشت. از نام «سان» علاوه بر نشان دادن این حرف تاریخی مستقل، به عنوان یک نام جایگزین برای نشان دادن حرف سیگما نیز استفاده می‌شده‌است.

الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کوسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ سای
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
واو, دیگما هتا
سان شو
حروف اعداد
استیگما قوپا
سمپی

الفبای یونانی

منابع

    الفبای یونانی
    Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
    Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ* Ϸϸ*
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.