آلفا (حرف)

'آلفا' (بزرگ:'Α'کوچک:'α'; (به یونانی: Αλφα)) اولین حرف الفبای یونانی است.در سیستم اعداد یونانی مقدار ۱ دارد. و همردیف حروف A در انگلیسی ا در سیریلیک و الف در فارسی است.

الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کوسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ سای
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
واو, دیگما هتا
سان شو
حروف اعداد
استیگما قوپا
سمپی

الفبای یونانی

در یونانی قدیم و یونانی جدید حرف آلفا با آوای a به کار می‌رود.

استفاده به عنوان نماد

آلفا در فیزیک و شیمی و ریاضی کاربرد بسیار دارد که از آن می‌توان به پرتو آلفا، واپاشی آلفا و کربن آلفا را مثال زد. از آلفا در ریاضی به عنوان متغییری جهت اندازه زاویه نیز به کار می‌رود

منابع

    در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ آلفا (حرف) موجود است.
    الفبای یونانی
    Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
    Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ* Ϸϸ*
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.