اومگا

اومگا (بزرگ: Ω، کوچک: ω; یونانی Ωμέγα) بیست و چهارمین حرف الفبای یونانی است. و در دستگاه شمارش یونانی مقدار ۸۰۰ را دارد. نام این حرف به معنی اوی بزرگ است (ō مگا، مگا به معنی بزرگ است)، که در مقابل امیکرون است "little O" (به معنای اوی کوچک).[1]

الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کوسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ سای
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
واو, دیگما هتا
سان شو
حروف اعداد
استیگما قوپا
سمپی

الفبای یونانی

نماد اومگا در حالت بزرگ

 • در فیزیک:
  • برای اهم— واحد اس‌آی جهت بیان مقاومت الکتریکی;
  • در فیزیک ذرات بنیادی نام باریون امگا
 • در ستاره‌شناسی (کیهان‌شناسی)اومگا نماد چگالی جهان است
 • سال یا تاریخ مرگ
 • نماد شرکت امگا
 • در سرگرمی:

نماد کوچک اومگا

حالت کوچک اومگا برای موارد زیر به کار می‌رود:

 • در فیزیک به عنوان سرعت زاویه‌ای
 • در مکانیک سیالات محاسباتی از اومگا به عنوان نماد ضریب اغتشاش استفاده می‌شود
 • در ریاضیات تابع رایت اومگا
 • در نظریه اعداد نماد یک تابع بی‌نظم(آریتمیک)
 • در فیزیک ذرات بنیادی به نوعی مزون به نام مزون امگا

یادداشت

در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ اومگا موجود است.
الفبای یونانی
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ* Ϸϸ*
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.