فی

فی (بزرگ Φ، کوچک φ یا ϕ), [] بیست و یکمین حرف الفبای یونانی است. در یونانی مدرن تلفظ ف دارد، اما در یونانی قدیم تلفظ []، داشت. حرف همردیف آن در سیرلیک اف است.

الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کوسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ سای
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
واو, دیگما هتا
سان شو
حروف اعداد
استیگما قوپا
سمپی

الفبای یونانی

حالت کوچک آن (یا, ) به عنوان نماد در موارد زیر به کار می‌رود:

  • به عنوان نماد مجموعه تهی یا خالی در علم ریاضیات به کار می‌رود.
  • نسبت طلایی 1.618... در ریاضیات، هنر و معماری.
  • تابع فی اویلر φ(n)
  • به عنوان نماد زاویه بعد از حرف تتا به کار می‌رود,

به ویژه:

حالت بزرگ آن در موارد زیر به کار می‌رود:

نماد قطر در مهندسی، به طور غالب از فی استفاده می‌شود.

جستارهای وابسته

منابع

  1. فییک پیش‌دانشگاهی (۱) فصل دوم دانش‌آموزان رشته ریاضی-فیزیک
الفبای یونانی
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ* Ϸϸ*
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.