اپسیلون

اپسیلون (بزرگ: Ε، کوچک: ε; (به یونانی: Έψιλον)) پنجمین حرف الفبای یونانی است، و آوا آن در زبان یونانی /e/ است. و در سیستم شمارش یونانی مقدار ۵ را دارد. و از حرف He مأخوذ شده‌است . معادل آن در رومی E و در سیریلیک ی است.

الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کوسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ سای
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
واو, دیگما هتا
سان شو
حروف اعداد
استیگما قوپا
سمپی

الفبای یونانی

نماد

حرف کوچک اپسیلون به عنوان نماد در موارد زیر به کار می‌رود:

 • در ریاضیات برای حد به کار می‌رود.
 • در ستاره‌شناسی و در نام‌گذاری بایر پنجمین ستاره پرنور هر صورت فلکی معمولاً اپسیلون آن به کار می‌رود.
 • در الفبای آوایی بین‌المللی(IPA)، به عنوان نمایشگر یک آوای متوسط صدادار به کار می‌رود.
 • در ستاره‌شناسی، اپسیلون نام دورترین حلقه اورانوس است.
 • در شیمی، به عنوان صریب کاهش مولی استفاده می‌شود.
 • در اقتصاد, ε به عنوان کشش به کار می رود.
 • در الکترونیک به عنوان ضریب دی الکتریک خازن به کار می رود.
 • درمکانیک مواد به عنوان کرنش (نسبت تغییر طول به طول اولیه) به کار می‌رود.

نگارخانه

منابع

  • Hoffman, Paul; The man who loved only numbers. Hyperion, 1998. ISBN 0-7868-6362-5.
   در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ اپسیلون موجود است.
   الفبای یونانی
   Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
   Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ* Ϸϸ*
   This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.