تاو

تاو (بزرگ Τ، کوچکτ؛ (به یونانی: Ταυ)) نوزدهمین حرف الفبای یونانی است. ارزش این حرف در سیستم اعداد یونانی برابر ۳۰۰ است. حرف تاو از حرف ت در الفبای فنیقی مشتق شده‌است.[1] حرف تی لاتین و ت سیریلیک از این حرف گرفته شده‌اند.

الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کوسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ سای
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
واو, دیگما هتا
سان شو
حروف اعداد
استیگما قوپا
سمپی

الفبای یونانی

در یونی‌کد، حرف تاو کوچک و بزرگ به ترتیب در جایگاه‌های U+03C4 و U+03A4 قرار داده شده‌اند. در زبان اچ‌تی‌ام‌ال نیز می‌توان شکل‌های کوچک و بزرگ این حرف را با مقدارهای دارای نام (τ و Τ)، ارجاع‌های دهدهی (τ و Τ) یا شانزدهی (τ و Τ) ایجاد کرد.

کاربردهای نوین

فیزیک

منابع

  1. Panse, Sonal (1 May 2012). Finn, Wendy, ed. "The Greek Alphabet: Where did It Come From & How Did It Become Modern Greek?". Bright Hub Education. Archived from the original on 22 Dec 2016. Retrieved 28 Oct 2017.
الفبای یونانی
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ* Ϸϸ*
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.