مو (حرف)

میو (بزرگ: Μ، کوچک μ) دوازدهمین حرف الفبای یونانی است. و در سیستم شمارش یونانی مقدار ۴۰ دارد. این حرف از نماد آب در خط هیروگلیف مأخوذ شده‌است.تلفظ آن ب دو صورت مو و میو است[الکترودینامیک]

پرونده:Miu.svg
الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کوسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ سای
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
واو, دیگما هتا
سان شو
حروف اعداد
استیگما قوپا
سمپی

الفبای یونانی

نماد

از این حرف فقط در حالت کوچک استفاده می‌شود زیرا در حالت بزرگ ممکن است با حرف انگلیسی M اشتباه شود.

M.

 • در موسیقی:
  • Mu major chord

منابع

  در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ مو (حرف) موجود است.
  • Moralia, by Plutarch
  • Ancient Christian Magic, by M. Meyer and R. Smith (ed.), Princeton University Press, ISBN 0-691-00458-7
  الفبای یونانی
  Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
  Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ* Ϸϸ*
  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.