هندی فیجی

هندیِ فیجی زبان هندی‌تباران فیجی است. این زبان از زبان اودهی مشتق‌شده و دربرگیرندهٔ وامواژگان فراوانی از زبان‌های انگلیسی و فیجی است. همچنین واژگان چندی نیز بر حسب نیاز در این زبان و مستقل از زبان اودهی ساخته‌شده‌است.

هندیِ فیجی
Fiji Baat
زبان بومی درفیجی، اقلیت‌های هندی‌تبار در کشورهای همسود و آمریکا.
شمار گویشوران
۴۶۰هزارتن  (بدون تاریخ)
لاتین، دیواناگری
وضعیت رسمی
زبان رسمی در
n/a
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹hif

برخی شمارگان ترکیبی در هندی فیجی

فارسیهندی به خط دیواناگریtهندی به خط لاتینهندی فیجی با خط لاتین
بیست‌ویکइक्कीसikkiisbis aur ek
بیست‌ودوबाईसbaaiisbis aur dui
بیست‌وسهतेईसteiisbis aur teen
سی‌ویکइकत्तीसikatiistiis aur ek
سی‌ودوबत्तीसbattiistiis aur dui
سی‌وسهतैंतीसtaintiistiis aur teen
چهل‌ویکइकतालीसekatalischaalis aur ek
چهل‌ودوबयालीसbayaalischaalis aur dui
چهل‌وسهतैंतालीसtaintaalischaalis aur teen

منابع

    Wikipedia contributors, "Fiji Hindi," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiji_Hindi&oldid=510938250 (accessed September 18, 2012).

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.