زبان گامیت

زبان گامیت یکی از زبان‌های هندوآریایی از خانودهٔ زبان‌های بهیل است که در سورات در گجرات هند گویشورانی دارد. گامیت زبان مادری کاست گامیت‌ها می‌باشد.

گامیت
Gamti
زبان بومی درهندوستان
منطقهگجرات
قومیتگامیت‌ها
شمار گویشوران
۵۰۰هزارتن  (بدون تاریخ)[1]
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹Either:
gbl  Gamit
mke  Mawchi

منابع

  1. Gamit منبع در اتنولوگ (16th ed., 2009)
    Mawchi منبع در اتنولوگ (16th ed., 2009)

Wikipedia contributors, "Gamit language," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Gamit_language&oldid=509196094 (accessed October 27, 2012).

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.