زبان واسی-وری

واسی-وری زبان مردمان واسی است که در درهٔ پارون در افغانستان گویشورانی دارد. واسی-وری از شاخهٔ زبان‌های نورستانی از خانوادهٔ زبان‌های هندوایرانی است. این زبان ایزوله‌ترین زبان نورستانی می‌باشد. همهٔ گویشوران این زبان مسلماننند. واکه‌های این زبان هشتایند: â, u, o, i, e, ü, ö, و a.

واسی-وری
پراسونی
واسی-وری
زبان بومی درافغانستان
منطقهپارون
شمار گویشوران
۸۰۰۰  (۲۰۱۱)e18
هندواروپایی
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹prn
گلاتولوگpras1239[1]
زبان‌شناسی58-ACB-b

شمارگان

شمارگانVâs’i-vari Word
۱ipin or attege
۲lūe
۳chhī
۴chipū
۵uch
۶ushū
۷sete
۸aste
۹nūh
۱۰leze
۱۱zizh
۱۲wizū
۱۳chhīza
۱۴chipults
۱۵vishilhts
۱۶ushulhts
۱۷setilts
۱۸astilts
۱۹nalts
۲۰
۳۰lezaij
۴۰jibeze
۵۰lejjibets
۶۰chichegzū
۷۰chichegzālets
۸۰chipegzū
۹۰chipegzualets
۱۰۰ochegzū

منابع

  1. Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2013). "پراسونی". Glottolog 2.2. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.

Wikipedia contributors, "Wasi-wari," Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasi-wari&oldid=678052586 (accessed March 30, 2016).

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.