زبان‌های ژرمنی غربی

زبان‌های ژرمنی غربی بزرگترین شاخه از خانواده زبان‌های ژرمنی را تشکیل می‌دهند و این شاخه شامل زبان‌های آلمانی، انگلیسی، هلندی، آفریکانس، فریزی و ییدیش می‌باشد.

زبان‌های ژرمنی غربی
  هلندی (فرانکنی پایین, ژرمنی غربی)
  آلمانی پایین (ژرمنی غربی)
  آلمانی میانه (آلمانی ادبی, ژرمنی غربی)
  آلمانی بالا (آلمانی ادبی, ژرمنی غربی)
  انگلیسی (انگلو-فریزی, ژرمنی غربی)
  فریزی (انگلو-فریزی, ژرمنی غربی)
زبان‌های ژرمنی شمالی
  اسکاندیناویایی شرقی
  اسکاندیناویایی غربی
  خط جداکننده زبان‌های ژرمنی شمالی و غربی

بیشتر اعضای خانواده زبان‌های ژرمنی تشکیل زنجیره گویشی می‌دهند. آشکار ساختن تفاوت میان زبان‌هایی که از نظر جغرافیایی در کنار یکدیگرند آسان نیست و معمولاً این زبان‌ها متقابلاً قابل فهم اند، اما هرچه فاصله مکانی میان این زبان‌ها بیشتر می‌شود این همانندی‌ها کاهش می‌یابد.

جستارهای وابسته

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.