گاه‌شماری سنتی برمه‌ای

گاه‌شماری باستانی برمه‌ای، گاه‌شماری ساخته شده بر پایه گاه‌شماری ماه‌وخورشیدی است. محسابه زمان‌ها در این گاه‌شماری، هم بر اساس چرخش ماه است و هم حرکت خورشید. در هر ماه گاه‌شماری برمه‌ای، یک جشن بزرگ که ریشه در سنت‌های بودایی دارد، برگزار می‌شود. این گاه‌شماری از نظر سنتی و مذهبی دارای جایگاه ویژه‌ای است اما کم‌کم در حال جایگزینی با گاه‌شماری گریگوریست بطوریکه در جوامع شهری با اقبال کمتری نسبت به گاه‌شماری گریگوری روبروست. برخی از روزنامه‌های برمه، هنوز از نام ماه‌های این گاه‌شماری استفاده می‌کنند ولی جشن‌های این ماه‌ها در حال فراموشی است.

ساختار گاه‌شماری

در سال‌های عادی، این گاه‌شماری دارای ۱۲ ماه است و جمعاً ۳۵۴ روز است؛ ولی در سال‌های کبیسه، ماه واسو به دو ماه واسوی اول و واسوی دوم که هر کدام دارای ۳۰ روز است تبدیل می‌شود. در سال‌های کبیسه، این گاه‌شماری دارای ۱۳ ماه و ۳۸۵ روز است.

گاه‌شماری برمه‌ای
سال عادیسال کبیسه
تاگو۲۹ روز۲۹ روز
کاسون۳۰ روز۳۰ روز
نایون۲۹ روز۳۰ روز
واسو۳۰ روزواسوی اول۳۰ روز
واسوی دوم۳۰ روز
واگائونگ۲۹ روز۲۹ روز
تاوثالین۳۰ روز۳۰ روز
تادیمگ‌یوت۲۹ روز۲۹ روز
تازائونگ‌مون۳۰ روز۳۰ روز
ناتداو۲۹ روز۲۹ روز
پاثو۳۰ روز۳۰ روز
تابود۲۹ روز۲۹ روز
تابائونگ۳۰ روز۳۰ روز
۱۲ ماه۳۵۴ روز۱۳ ماه۳۸۵ روز

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.