کاریولیز

کاریولیز (انگلیسی: Karyolysis) به وارفتگی و تجزیهٔ کامل کروماتین توسط آنزیم اندونوکلئاز در سلولی که در حال مرگ است، گفته می شود. پس از این واقعه، امامی سلول با ائوزین قابل رنگ‌آمیزی است. کاریولیز با کاریورکسی مرتبط است و ممکن است نتیجهٔ بافت‌مردگی هم باشد، حال آنکه آپوپتوزی که به‌دنبال کاریورکسی هسته باشد، «اجسام آپوپتوزی» را ایجاد می‌کند.[1]

شاخصه‌های ظاهری پیکنوز و سایر انواغ تخریب هستهٔ سلول

جستارهای وابسته

منابع

  1. Cotran; Kumar, Collins (1998). Robbins Pathologic Basis of Disease. Philadelphia: W.B Saunders Company. ISBN 0-7216-7335-X.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.