کاریورکسی

کاریورکسی (انگلیسی: Karyorrhexis) یا قطعه قطعه شدن هستهٔ سلول به فرایند انهدام و تکه‌تکه شدن هسته در سلولِ در حالِ مرگ گفته می‌شود[1] که طی آن کروماتین به صورت نامنظم در سرتاسر سیتوپلاسم پخش می‌شود.[2] کاریورکسی پیش از پیکنوز رخ می‌دهد و ممکن از ناشی از مرگ برنامه‌ریزی‌شدهٔ سلول، پیرشدگی سلول یا نکروز باشد.

شاخصه‌های ظاهری پیکنوز و سایر انواغ تخریب هستهٔ سلول

در جریان آپوپتوز، شکستنِ دی‌ان‌ای توسط اندونوکلئاز وابسته به کلسیم و منیزیم صورت می‌پذیرد.

منابع

  1. Zamzami N, Kroemer G (1999). "Apoptosis: Condensed matter in cell death". Nature. 401 (127): 127–8. doi:10.1038/43591. PMID 10490018. S2CID 36673000.
  2. Advances in Mutagenesis Research. Springer Science & Business Media. 2012. p. 11. ISBN 9783642781933. Retrieved 11 November 2017.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.