مسیحی

مسیحی یا ترسا یا نصرانی به پیرو آیین مسیحیت گویند. آیین مسیح بنا بر زندگی و آموزه‌های عیسی مسیح است که در کتاب‌های «انجیل» و نامه‌های «عهد جدید» ثبت شده‌ است. به اعتقاد مسیحیان، «عیسی مسیح پسر خدا و خداوند بود که مصلوب شد و پس از سه روز رستاخیز نمود و به دست راست خدای پدر صعود کرد و از آنجا باز خواهد گشت تا مردگان و زندگان را داوری کند».

مسیحیان معروف

واژه‌شناسی

واژهٔ مسیحی منسوب به مسیح لقب عیسی است.[1]

ترسا (از فارسی میانه ترساگ) به معنی ترسنده است. گفته‌اند که ترسا در اصل راهب می‌باشد (که در عربی نیز راهب به معنی بیم‌برنده است) و نیز آن را ترجمه از زبان سریانی دانسته‌اند.[2]

نصرانی نیز واژه‌ای سریانی به معنی «منسوب به شهر ناصره» زادگاه عیسای ناصری است.[3]

منابع

  1. علی‌اکبر دهخدا و دیگران، سرواژهٔ «مسیحی»، لغت‌نامهٔ دهخدا.
  2. علی‌اکبر دهخدا و دیگران، سرواژهٔ «ترسا»، لغت‌نامهٔ دهخدا.
  3. علی‌اکبر دهخدا و دیگران، سرواژهٔ «نصرانی»، لغت‌نامهٔ دهخدا.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.