متمم (زبان‌شناسی)

متمم در دستور زبان یک واژه، گروه یا بند است که پس از حرف اضافه می‌آید و برای تکمیل معنای یک عبارت معین بدان نیاز است.[1] متمم‌ها همواره بخشی از گزاره هستند و در هر دو نوع جمله گذرا و ناگذر می‌آیند.

متمم‌ها به سه دسته فعلی، اسمی و قیدی تقسیم می‌شوند که تنها متمم فعل جزو اجزای اصلی جمله به‌شمار می‌رود.

متمم فعلی

متمم‌های اجباری فعلی، متمم فعل‌هایی هستند که حرف اضافهٔ اختصاصی دارند و در جمله جزء اصلی جمله به‌شمار می‌آیند. بدون این متمم‌ها هم‌معنی فعل ناقص است و هم جمله نارسا و بی‌معنا است. متمم این فعل‌ها با یکی از پنج حرف اضافه به، از، با، در و بر می‌آید.

راه تشخیص این متمم‌ها تشخیص نوع فعل (ساده و مرکب) و نیاز یا عدم نیاز آن به حروف اضافه اختصاصی است. متمم فعل جزء عناصر اصلی جمله است و آن را نمی‌توان بدون قرینه از جمله حذف کرد. این نوع متمم تنها متممی است که جزو عناصر اصلی به‌شمار می‌رود.

علیاز امتحانمی‌ترسد.
نهادمتممفعل

بعضی فعل‌ها به جای مفعول می‌توانند متمم بگیرند:

ماه رابنگر.
به ماهبنگر.

متمم اسمی

این متمم‌ها برای گروه همراه خود اجباری و الزامی هستند و نمی‌توان آن‌ها را از جمله حذف کرد (مگر این که گروه همراه آن‌ها نیز حذف شوند و این هم همیشه ممکن نیست). این متمم‌ها جزو عناصر اصلی جمله محسوب نمی‌شوند و به شش دسته اسم، صفت، مسند، صوت، قید و متمم متمم تقسیم می‌شوند.

متمم اسم

بعضی اسم‌ها -در هر نقشی که باشند- به متمم نیاز دارند.

منملاقات رابا اوترتیب می‌دهم.
نهادمفعولمتمم اسمفعل
متمم صفت

همهٔ صفت‌های تفضیلی و بعضی از صفت‌های پسین به متمم احتیاج دارند.

دوستیبهتراز علیندیدم.
نهادصفتمتمم صفتفعل
متمم مسند

مسند -که خود از اجزای اصلی جمله است- گاهی به متمم نیاز دارد. متمم‌های مسند گاهی پیش و گاهی پس از مسند در ساختار جمله قرار می‌گیرند.

کاسهپراز آباست.
نهادمسندمتمم مسندفعل
متمم صوت

برخی از صوت‌ها همراه با متمم هستند.

آهاز زندگی
صوتمتمم صوت
متمم قید

همهٔ قیدهای تفضیلی و برخی قیدهای دیگر به متمم احتیاج دارند.

علیآهسته‌تراز مامی‌آید.
نهادقیدمتمم قیدفعل
متمم متمم

متمم‌های متمم از وابسته‌های وابسته به‌شمار می‌روند.

افتخاربه دوستیبا شماافتخار واقعی است.
نهادمتمم اسممتمم متممفعل

متمم قیدی

متمم‌های قیدی معنای جمله را کامل‌تر می‌کنند و حذف آن‌ها ساختار جمله را برهم نمی‌زند و به همین دلیل به آن‌ها متمم اختیاری نیز می‌گویند. بر خلاف متمّم‌های اجباری فعل، چند متمم قیدی می‌تواند در یک جمله بیاید.

بچهبا سرعتدر خیابانمی‌دوید.
نهادمتمم قیدیمتمم قیدیفعل

جستارهای وابسته

منابع

  1. See Matthews (1981:142f.) and Huddleston (1988:note 2) for good overviews of the different uses of the term complement.
  • زبان فارسی ۱، دوره دوم آموزش متوسطه. اداره کل چاپ و توزیع کتاب‌های درسی
  • زبان فارسی ۲، دوره دوم آموزش متوسطه. اداره کل چاپ و توزیع کتاب‌های درسی
  • زبان فارسی ۳، دوره دوم آموزش متوسطه. اداره کل چاپ و توزیع کتاب‌های درسی
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.