متحدین ماهان

متحدین ماهان یک کنفدراسیون ضعیف بود که از سده یکم پیش از میلاد تا سده سوم میلادی دوام یافت و مقر آن در کره جنوبی امروزی واقع بود. پس از فروپاشی گوجوسان، اتحادیه‌های مانند ماهان، جیهان و... تشکیل شد. در این زمان شکل گیری امپراتوری بویو باعث کم رنگ شدن نقش ماهان در شبه جزیره شد و اتحادیه ماهان توسط باکجه فتح شد.

منابع

    Wikipedia contributors, "Mahan confederacy," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed February 28, 2013).

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.