فهم متقابل

فهم متقابل یا درک دوسویه اصطلاح زبان‌شناسی است و دلالت بر رابطهٔ میان زبانها یا گویشها دارد. اصطلاح فهم متقابل، توضیح‌دهندهٔ وضعیتی‌است که گویشوران دو زبان‌گونهٔ متفاوت اما مرتبط، می‌تواند به‌راحتی و بدون تلاشی ویژه یا آموزشی هدفمند، یکدیگر را بفهمند. عموماً مفهوم «فهم متقابل» مهمترین معیار برای تمایز زبان‌ها از گویش‌هاست؛ گرچه اغلب، مؤلفه‌های زبان‌شناسی اجتماعی نیز در این تمایزبخشی لحاظ می‌شود.

جستارهای وابسته

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.