فروپاشی نوری

فروپاشی نوری فرایندی فیزیکی است طی آن پرتوهای گامای دارای انرژی بسیار بالا با هسته اتمی اندرکنش می‌کنند و باعث می‌شوند تا هسته اتمی به وضع پرتنش وارد شود و بی‌درنگ به دو یا چند هسته خواهر فروکاسته شود.

فروپاشی نوری می‌تواند در کسری از ثانیه آهنی که یک ستاره در طی میلیون‌ها سال آرام‌آرام در هسته خود جمع‌آوری کرده بوده را به هسته‌های هلیومی خرد کند.

منابع

    سنایی، احسان، و ناگهان سکوت کیهان شکست، در: رادیو زمانه، بازدید: دسامبر ۲۰۰۹.

    • Wikipedia contributors, "Photodisintegration," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed December 10, 2009).
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.