سلسله‌های شمالی و جنوبی (چین)

دورهٔ سلسله‌های شمالی و جنوبی بخشی از تاریخ چین است که از ۴۲۰ تا ۵۸۹ میلادی به طول انجامید. در طی این دوره جنگ داخلی شدت گرفت و به مرگ هزاران نفر انجامید؛ اگرچه، در همین زمان علم و هنر رشد بی‌سابقه ای را به خود دید. همچنین، بودیسم و تائوئیسم در این زمان در بین مردم چین رایج شدند و سرانجام، مهاجرت بزرگ نژاد هان چین به جنوب رود یانگ تسه اتفاق افتاد.[1]

تاریخ چین
دوران باستان
دوران نوسنگی
۸۵۰۰ - ۲۱۹۵ ق.م
دودمان شیا
۲۲۰۵ - ۱۶۷۵ ق.م
دودمان شانگ
۱۶۷۵ - ۱۰۴۶ ق.م
دودمان ژو ۱۰۴۶ - ۲۵۶ ق.م
 ژو غربی ۱۰۴۶ - ۷۷۱ ق.م
 ژو شرقی ۷۷۰ - ۲۵۶ ق.م
   دوره بهار و پاییز
   دوره ایالات متخاصم
امپراتوری
دودمان چین
۳۳۸ - ۲۰۶ ق.م
دودمان هان
۲۰۶ ق.م - ۲۲۰ پ.م
  هان غربی
۲۰۶ ق.م - ۹ پ.م
  دودمان شین ۹ - ۲۳
  هان شرقی ۲۳ - ۲۲۰
دوره سه امپراتوری ۲۲۰ - ۲۸۰
  وی ، شو و وو
دودمان جین اول ۲۶۵ - ۴۲۰
  جین غربی ۲۶۵ - ۳۱۶
  جین شرقی ۳۱۸ - ۴۲۰ شانزده امپراتوری
سلسله‌های شمالی و جنوبی
۴۲۰ - ۵۸۹
دودمان سوئی ۵۸۱ - ۶۱۹
دودمان تانگ ۶۱۸ - ۹۰۷
  (دودمان ژو ۶۹۰ - ۷۰۵)
پنج سلسله و ده پادشاهی
۹۰۷ - ۹۶۰
دودمان لیائو ۹۰۷ - ۱۱۲۵
دودمان سونگ ۹۶۰ - ۱۲۷۹
  سونگ شمالی ۹۶۰ - ۱۱۲۷ شیای غربی
۱۰۳۸ - ۱۲۲۷
  سونگ جنوبی ۱۱۲۷ - ۱۲۷۹ دودمان جین دوم
۱۱۱۵ - ۱۲۳۴
دودمان یوآن ۱۲۷۱ - ۱۳۶۸
دودمان مینگ ۱۳۶۸ - ۱۶۴۴
دودمان چینگ ۱۶۴۴ - ۱۹۱۱
معاصر
جمهوری چین ۱۹۱۲ - ۱۹۴۹
جمهوری خلق چین
۱۹۴۹ - تاکنون
تایوان
۱۹۴۹ - تاکنون
دودمان‌های شمالی و جنوبی (۴۲۰ تا ۵۸۹)
دودمان‌های شمالیدودمان‌های جنوبی
وی شمالی ۳۸۶ تا ۵۳۵ لیو سونگ ۴۲۰ تا ۴۷۹
کی جنوبی ۴۷۹ تا ۵۰۲
لیانگ ۵۰۲ تا ۵۵۷
وی غربی ۵۳۵ تا ۵۵۷ وی شرقی ۵۳۴ تا ۵۵۰
ژوی شمالی ۵۵۷ تا ۵۸۱ کی شمالی ۵۵۰ تا ۵۷۷ چن ۵۵۷ تا ۵۸۹

منابع

[2]

  1. عزیزی، سعید (۱۳۹۷). تاریخ چین از آغاز تا قرن21. یزد: انتشارات سید علی‌زاده. صص. ۲۱۳. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۸۸۱۰-۳۲-۲.
  2. http://en.wikipedia.org/wiki/Southern_and_Northern_Dynasties
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.