زبان ویوارو-آلپین

زبان ویوارو-آلپین شاخه‌ای از زبان های اوکسیتان است که در جنوب فرانسه و مناطق شمال ایتالیا در نواحی کوهستانی آلپ بدان تکلم می‌شود. گاهی آن را گویشی از زبان پرووانسال در نظر می‌گیرند و یکی از نام‌های محلی این زبان پرووانسال آلپی است. اطلس جهانی یونسکو برای این زبان از نام پرووانسال آلپی استفاده کرده‌است.

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.