زبان شلتا

شِلتا (انگلیسی:Shelta؛ ایرلندی:Gammon) زبانی‌است آمیخته که در میان دوره‌گردان ایرلندی در جزیره ایرلند و بخش‌هایی از بریتانیا مورد استفاده‌است. گویشوران بدین زبان را پیرامون ۶ تا ۸۶ هزارتن برآورد کرده‌اند.

زبان‌شناسان این زبان را کریول و از ریشهٔ زبان‌های گائلیک با تاثیر از گویش انگلیسی ایرلند می‌دانند.

نمونه‌ای از زبان شلتا

Sheltaفارسی
Grāltʹaسلام
Slum hawrumصبح بخیر
Slum dorahōgعصر بخیر
Lʹesk mwīlša a hu?چطوری؟
Yoordjeele's soonee-in munyaاز دیدنت خوشحالم
Muni konشب خوش

منابع

    Wikipedia contributors, "Shelta," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Shelta&oldid=497222914 (accessed June 18, 2012).

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.