زبان اشاره برمه‌ای

زبان اشاره برمه‌ای زبان اشاره‌ای است که توسط ناشنوایان و کم شنوایان در میانمار استفاده می‌شود.

زبان اشاره برمه‌ای
زبان اشاره میانماری
زبان بومی درمیانمار
شمار گویشوران
؟  (بدون تاریخ)
اشاره فرانسوی
گویش‌ها
رانگونی
Mandalay
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹ysm
گلاتولوگهیچ کدام

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.