زبان‌های ترکی متداول

زبان‌های ترکی متداول شامل همه زبان‌های ترکی به جز زبان‌های اوغور می‌باشد. پیشنهاد لارس جانسون شامل این زیرگروه‌ها است:

ترکی متداول
پراکنش:آسیای میانه، سیبری، ترکیه
تبار:ترکی
  • ترکی متداول
زیرگروه‌ها:
ترکی عام جنوب‌غرب (اغوز)
ترکی عام شمال‌غرب (قپچاق)
ترکی عام جنوب‌شرق (قارلقی)
ترکی عام شمال‌شرق (سیبری)

این طرح دسته‌بندی، مخالف با زبان‌های اوغور است. در طرح‌های دسته‌بندی دیگر (مانند طرح‌های الکساندر سامولویچ و نیکولای باسکاکو) موضوع فرق دارد.

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.