زبان‌های اوگری

زبان‌های اوگری شاخه‌ای فرضی از خانوادهٔ زبان‌های اورالی می‌باشد. این نام از جاینامی به نام یوگرا که نام منطقه‌ای در شمال میانهٔ آسیاست گرفته شده‌است.

اوگری
پراکنش:مجارستان و غرب سیبری
تبار:اورالی
زیرگروه‌ها:
اوب-اوگری ?
گلاتولوگNone
زبان‌های اوگری

سه زبان مجاری، خانتی و مانسی عضو این خانواده‌اند. پنداشته‌می‌شود که زبان نیااوگری -نیای این خانواده- از هزارهٔ سوم تا هزارهٔ نخست پیش از میلاد در غرب سیبری و قسمت شرقی جنوب رشته‌کوه اورال مورد تکلم بوده‌است. وامواژه‌های از زبان‌های هندوایرانی در این زبان‌ها وجود دارد، مانند عدد هفت به صورت *θäpt، و در مجاری: hét، در خانتی: тапәт /tapət/ و در مانسی: сат /sat/، همگی برابر با saptá سانسکریت و hapta اوستایی.

جستارهای وابسته

منابع

    Wikipedia contributors, "Ugric languages," Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ugric_languages&oldid=703633097 (accessed February 17, 2016).

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.