روانشناسی موسیقی

موسیقی روانشناسییا روانشناسی موسیقی, ممکن است به عنوان یک شعبه از هر دو روان شناسی و موسیقی شناسی. هدف آن توضیح و درک موسیقی از رفتار و تجربه از جمله فرایندهای که از طریق آن موسیقی درک شده‌است ایجاد شده، در پاسخ به، و گنجانیده شده و به زندگی روزمره است. روانشناسی موسیقی مدرن درجه اول تجربی; دانش خود را تمایل به پیشرفت بر اساس تفسیر داده‌های جمع‌آوری شده توسط سیستماتیک مشاهده و تعامل با شرکت کنندگان در انساناست. روانشناسی موسیقی است که زمینه پژوهش با عملی ارتباط برای بسیاری از مناطق از جمله موسیقی عملکردبا ترکیبهای آموزش و پرورشبا انتقادو درمانیو همچنین تحقیقات از انسان نگرشهای مهارتهای عملکردبا هوشبا خلاقیتو رفتار اجتماعی.

تاریخچه

در حال

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.