رادیوبیولوژی

رادیوبیولوژی (به انگلیسی: Radiobiology) به دانش و مطالعه مبانی، مکانیزم، و آثار پرتوهای یونیزان بر روی ماده جاندار را گویند.
رادیوبیولوژی (یا زیست‌شناسی پرتوی) یک رشتهٔ میان رشته ای از علوم است که اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونیزان و غیریونیزان از همه طیف‌های الکترومغناطیسی شامل : رادیواکتیویته (اشعه آلفا، اشعه بتا و اشعه گاما)، پرتوهای ایکس (پرتو ایکس)، اشعه ماورای بنفش، نور مرئی، ریز موج‌ها (مایکروویوها)، موج رادیویی، پرتوهای با فرکانس پائین (که در انتقال الکتریکی متناوب استفاده می‌شود)، پرتوهای اولتراسوند(مافوق صوت) حرارتی (گرما)، و روش‌های مرتبط با آن را مورد مطالعه قرار می‌دهد.این رشته زیر مجموعه از بیوفیزیک محسوب می‌شود.

زمینه‌های مورد بررسی

واکنشهای بین میدانهای الکترومغناطیسی (EMF) و ارگانیسمها یا موجودات زنده می توانند در سطوح مختلف مورد مطالعه قرار بگیرند :

رادیوبیولوژی (زیست‌شناسی پرتوی) مربوط به پرتوهای غیریونیزان، شامل:

منبع‌های پرتوی برای زیست‌شناسی پرتوی

آزمایشها و تجربیات مربوط به زیست‌شناسی پرتوی (رادیوبیولوژی) به‌طور معمول از منابع تشعشعی استفاده می‌کنند که می‌توانند شامل:

  • یک منبع ایزوتوپی، معمولاً ۱۳۷Cs (سزیم۱۳۷) یا ۶۰Co (کبالت۶۰).
  • یک شتاب دهندهٔ ذرات اتمی (شتاب دهنده ذره‌ای)، تولیدکننده پروتونهای پرانرژی، الکترونها یا یونهای شارژشده. نمونه‌های زیستی می‌توانند با استفاده از یک بیم پهن، مختلط یا بیم یکنواخت، یا با استفاده از یک بیم کوچک یا میکروبیم microbeam))، متمرکز شده به سمت پایین و در اندازه‌های سلولی یا زیرسلولی تحت تابش قرار گیرند.
  • یک لامپ ماورای بنفش (UV).

جستارهای وابسته

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.