ذرات باردار

ذرات باردار از اجزاء اصلی ماده هستند.این ذرات دارای ویژگی هستند که به آنها امکان وارد کردن نیروی الکتریکی به یکدیگر را می‌دهد.این ذرات می‌توانند بار مثبت یا منفی یا خنثی داشته باشند. ذرات با بار غیر همسان یکدیگر را می ربایند و ذرات با بار همسان یکدیگر را دفع می‌کنند. در قرن بیستم، توضیحی کوانتومی از بار الکتریکی ارائه کرده‌اند (این عمل را کوانتومی کردن می‌نامند)، به عبارت دیگر دانشمندان دریافته‌اند که بار الکتریکی خود از واحد کوچک‌تری با نام بار بنیادی تشکیل شده‌است. بار یک الکترون تقریباً برابر با{e=1.602\times 10^{-19}C} می‌باشد. (البته ذراتی با نام کوارک وجود دارند که باری به اندازه چند e⅓ دارند) پروتون باری به اندازهٔ e و الکترون باری برابر با e- دارد. علم مطالعه ذرات باردار و توضیح ارتباط آنها (فوتونهاالکترودینامیک کوانتومی نام دارد.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.