خانات

خانات یا خاقانات نهادی سیاسی‌است که یک خان یا خاقان در رأس آن باشد. خاستگاه این نهاد از قبایل جلگه اوراسیا می‌باشد.

شماری از خانات

منابع

    Wikipedia contributors, "Khanate," Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Khanate&oldid=700628448 (accessed March 21, 2016).

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.