جداسازی ایزوتوپ

در فناوری هسته‌ای جداسازی ایزوتوپ به فرایندی گفته می‌شود که طی آن یکی از ایزوتوپ‌های خاص یک عنصر شیمیایی از دیگر ایزوتوپ‌ها جداسازی می‌شود. یکی از مثال‌های مهم و کاربردی این تکنیک جداسازی ایزوتوپ اورانیوم-۲۳۵ از اورانیوم-۲۳۸ جهت تولید سوخت هسته‌ای است. این فرایند اصولاً فرایندی پیچیده و سخت است چرا که ایزوتوپ‌های یک عنصر شیمیایی خواص شیمیایی یکسانی دارند و در نتیجه جداسازی آن‌ها از روش‌های کلاسیک شیمیایی امکان پذیر نیست.

منابع

    پیوند به بیرون

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.