تومور استخوان

سرطان استخوان یا تومور استخوان (به انگلیسی: Bone tumor)به رشد نئوپلاسم بافت استخوانی اشاره می‌کند. رشد ناهنجار استخوان می‌تواند بدخیم یا خوش خیم باشد.

تومور استخوان
ریزنگاری یک استئوسارکوم, تومور استخوان بدخیم اصلی.
طبقه‌بندی و منابع بیرونی
تخصصسرطان‌شناسی
آی‌سی‌دی-۱۰C40-C41
آی‌سی‌دی-9-CM170.9
مدلاین پلاس001230
سمپD001859

طبقه‌بندی

می‌توان این تومور را به تومورهای ابتدایی که در بافت‌ها و سلول‌های مشتق شده از استخوان به وجود می‌آیند یا تومورهای ثانویه که به استخوان متاستاز می‌دهند دسته‌بندی نمود.

تومورهای خوش خیم اولیه مانند: استئوما، استئوئید استئوما، استئوکندروما، استئوبلاستوما، انکندروما، ژیانت سل تومور استخوان، کیست آنوریسمال استخوان، و دیسپلازی فیبروی استخوان.

تومورهای بدخیم اولیه مانند : استئوسارکوما, کندروسارکوما، Ewing's sarcoma, فیبروسارکوما.

تومورهای ثانویه مانند : متاستاز از سرطان سینه، سرطان ریه و سرطان پروستات.

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.