ترکی

ترکی ممکن است به یکی از موارد زیر اطلاق شود:

نسبتی فرهنگی به مردمان ترک؛ مانند غذای ترکی.

اشاره به زبان‌های ترکی.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.