ایرلند (ابهام‌زدایی)

ایرلند ممکن است در یکی از این معانی به‌کار رود.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.